ممکن است یکی از دلایل پذیرش ذهنی تبلیغات غیر علمی توسط مردم????، تصور عمومی در مورد چاقی و عدم آگاهی آنان در مورد سلولیت باشد، در حالی که اولاً☝️: تفکر علمی در مورد چاقی کمی متفاوت از تصور عمومی است. دوما✌️: 99 درصد مواردی که در تصور عمومی (به ویژه در زنان????) چاقی فرض می‌شوند، […]